Стандардни деловни услови

Дома / Стандардни деловни услови

Standard Terms of Business

Групацијата Profiles Ltd нуди низа производи и услуги за учење и развој на клиентите. Со нарачување на некој од производите и услугите на The Profiles Group Ltd, клиентите се согласуваат со следните деловни услови. Освен ако не е поинаку договорено од страна на The Profiles Group Ltd во писмена форма, снабдувањето со производи и услуги од страна на The Profiles Group Ltd не подлежи на какви било други услови и услови што ги бара или ги доставува клиентот, вклучувајќи ги условите и условите вградени во кој било документ за нарачка или други документ издаден од клиентот.

 1. The Profiles Group Ltd е трговско име на THE PROFILES GROUP LTD, компанија регистрирана во Англија и Велс; 06528656. Нашето седиште се наоѓа на 30 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 5PR, Обединетото Кралство („The Profiles Group Ltd“)
 2. Надоместоци и плаќање: Освен ако не е поинаку наведено, цената ќе биде во британски фунти (GBP) без ДДВ и други применливи даноци на продажба, а плаќањето е потребно во истата валута на местото на купување или во рок од 30 дена од денот на фактурата. Доколку се бара од Profiles Group Ltd да потврди документ за нарачка на фактурите, документот за нарачка мора да се достави до The Profiles Group Ltd пред испораката на производите и услугите. Ако било каква исплата не биде примена во рок од 30 дена, Профилс Груп ДООЕЛ има право да откаже или суспендира секое понатамошно извршување или испорака на производи и услуги и да наплати камата на неплатениот износ најнизок од следново: стапка од 2 проценти (2%) месечно на доспеаниот износ, соединен дневно, пресметан од датумот на фактурата; или максималната стапка на комерцијална камата која е дозволена со закон додека не се добие целосно плаќање.
 3. Трошоци и расходи: Изборот на местото на одржување и придружните трошоци за кој било настан се одговорност на клиентот. Profiles Group Ltd ќе им наплати на клиентите за сите разумни трошоци направени во врска со обезбедувањето на производи и услуги, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на сите патувања, хотелско сместување и оброци за олеснувачот(ите).
 4. Откажување: Откажувањето на услугите од страна на клиентите ќе биде предмет на следните трошоци:
  1. Откажување во рок од 28 – 15 дена од датумот на интервенција: 50% од таксите и трошоците за материјали и 100% од неповратните трошоци.
  2. Откажување во рок од 14 – 1 ден од датумот на интервенција: 100% од такси, трошоци за материјали и неповратни трошоци.
 5. Испорака: Сите датуми наведени за испорака или извршување на производите и услугите се само приближни, и додека The Profiles Group Ltd ќе ги искористи сите разумни напори за да го исполни предложениот распоред, Profiles Group Ltd нема да биде одговорна за какви било побарувања што произлегуваат од какви било одложувања во изведбата како и да е предизвикана. Особено, клиентите мора да се погрижат The Profiles Group Ltd да ги добие сите барани информации (вклучувајќи ги и завршените проценувачи на The Profiles Group Ltd) до бараните датуми. Недоставувањето на овие информации навремено може да влијае на способноста на The Profiles Group Ltd да ги обезбедува своите стоки и услуги.
 6. Интелектуална сопственост: Сите права на интелектуална сопственост што ги користи или генерира The Profiles Group Ltd во обезбедувањето на производите и услугите (вклучувајќи ги сите права во софтверот) се ексклузивна сопственост на The Profiles Group Ltd. Клиентите немаат право да менуваат, менуваат, копирајте, приспособете или повторно употребете ја интелектуалната сопственост на Profiles Group Ltd или на кој било начин, менувајте, бришете, прикријте или копирајте какви било права на интелектуална сопственост на The Profiles Group Ltd. Клиентите не смеат да копираат, произведуваат, прават, менуваат, произведуваат, снабдување или помагање на која било друга страна да копира, креира, прави, менува, произведува или снабдува производи, услуги или било каков материјал на The Profiles Group Ltd’ инкорпорира интелектуална сопственост на The Profiles Group Ltd или кој било нејзин дел за употреба, продажба или други цели . Производите и услугите и поврзаните права на интелектуална сопственост не можат да се користат и/или да се испорачуваат од или до неовластени учесници или трети лица на кој било начин.
 7. Заштита на податоци и приватност: Политиките за заштита на податоците и приватноста на Profiles Group Ltd, изменети или ажурирани од време на време, важат за обезбедување на производи и услуги од страна на The Profiles Group Ltd. Тековните политики за заштита на податоците и приватност на Profiles Group Ltd може да бидат пронајден на www.The Profiles Group Ltd.com.
 8. Одговорност: Profiles Group Ltd ќе користи разумна вештина и трудољубивост во испораката и извршувањето на производите и услугите. Сепак, сите гаранции и застапувања се исклучени во најголема мерка дозволена со закон и Профилс Груп ДООЕЛ нема да сноси никаква одговорност во однос на каков било недостаток на производите и услугите и нема да биде одговорна за каква било последователна или индиректна загуба што ќе произлезе од на или во врска со снабдувањето или користењето на производи и услуги.
 9. Мито и корупција: Групацијата Profiles Ltd има пристап на нулта толеранција за мито и корупција. Од клиентите се бара да пријават секој случај на сомнително или реално несоодветно однесување од кој било вработен во The Profiles Group Ltd или друго лице ангажирано од страна на The Profiles Group Ltd во доверба до управниот директор на The Profiles Group Ltd на адресата наведена погоре.
  Спор: Profiles Group Ltd ќе се обиде со добра волја да го реши секој спор или побарување што произлегува од или поврзано со обезбедувањето на неговите производи и услуги преку преговори. Овие услови за работа и обезбедување на производи и услуги ќе бидат регулирани со законите на Англија и Велс, освен ако не е поинаку договорено.
 10. Предност: Во случај The Profiles Group Ltd да склучи договор за набавка на производи и услуги со клиент и има некаков конфликт помеѓу условите на тој договор и овие стандардни деловни услови, условите на договорот за снабдување на производите и услугите имаат приоритет.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте:

The Profiles Group Ltd

30 Victoria Avenue, Harrogate, HG1 5PR, United Kingdom

Tel: +44 (0)203 195 2898